Yleiset ehdot

1. Palvelun tarkoitus

HL Charter Oy, markkinointinimeltään Helsinki Limo, on henkilökuljetuksia tarjoava kuljetusyritys (myöhemmin ”Palveluntarjoaja”). Palvelun käyttäjä tai tilaaja (myöhemmin ”Asiakas”) voi tilata kuljetuksen puhelimitse, sähköpostitse tai varausjärjestelmällä, joka toimii osoitteessa https://www.store.helsinkilimo.com.

Näissä ehdoissa kuvataan palvelun tilaukseen, peruutukseen ja maksamiseen liittyvät ehdot sekä palvelun tarjoamisen yhteydessä suoritettavan henkilötiedon käsittelyn tavat ja rekisteröidyn oikeudet. Näiden ehtojen tarkoituksena on säädellä Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Näitä ehtoja sovelletaan kaikilla edellä mainituilla tavoilla tehtyihin kuljetustilauksiin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja, kuitenkin niin että palveluun sovelletaan aina tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan palvelun käyttäjille erikseen.

The Service Provider reserves the right to change these terms, however, so that the service is always subject to conditions in force at the time of ordering. Changes to the terms will be reported to the users of the service separately.

2. Palvelun osapuolet

Palvelun tarjoaa HL Charter Oy

Yhteystiedot

Palvelun tarjoaa HL Charter Oy

Osoite: Porthaninkatu 3, 00530 Helsinki

Puhelin: +358 100 3000

Sähköposti: info@helsinkilimo.com

Tilaamalla tai varaamalla kuljetuspalvelun, henkilö hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi. Asiakas vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Kun palvelu hankitaan toisen henkilön puolesta, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on asianmukainen suostumus toisen henkilön tietojen luovuttamiseen.

3. Maksaminen ja maksutavat

Verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten maksunvälittäjänä toimii Paytrail Oyj, y-tunnus 2122839-7, joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Laskulla maksun saajana näkyy Paytrail Oyj, joka välittää maksut Palveluntarjoajalle. Kaikki maksutapahtumaa koskevat välitetään käyttäen salattua yhteyttä. Maksukorttien tiedot tallentuvat vain maksunvälittäjän järjestelmään, eikä Palveluntarjoaja käsittele niitä missään vaiheessa. Lisää https://www.paytrail.com/

Maksamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä ensisijaisesti Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

info@helsinkilimo.com

+358 100 3000

Maksamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä ensisijaisesti Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

4. Tilauksen peruuttaminen ja reklamaatiot

Peruutukset ja muutostoiveet tulee tehdä verkkokaupan hallintapaneelin kautta, puhelimitse asiakaspalvelun numeroon +358 100 3000 tai sähköpostitse info@helsinkilimo.com.

Yleiset peruutusehdot kalusto-luokittain
Business sedan and minivan: Peruutus alle 12 tuntia ennen tilauksen alkua
veloitus 100%
Luxury sedan and bus: Peruutus 24-12 tuntia ennen tilauksen alkua
veloitus 50%
Poikkeukselliset peruutusehdot sovitaan tarjousvaiheessa.

Jos tilattu kuljetus ei saavu sovittuun aikaan, tulee Asiakkaan ottaa yhteyttä tilauspalvelun numeroon +358 100 3000. Kaikista ongelmatilanteista pyydetään reklamoimaan suoraan tilauspalveluun.

Jos asiakas ei saavu paikalle, yritetään häneen ottaa yhteyttä. Jos yhteyttä ei saada, odottaa auto sovitussa paikassa 10 minuuttia.

5. Henkilötietojen käsittely

Palvelun tarjoamisen ja tuottamisen yhteydessä käsitellään henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen lainsäädäntöä.

Tilaustiedot muodostavat oman rekisterinsä, jonka osaksi käyttäjä tulee tehdessään kuljetustilauksen tai -varauksen ja hyväksyessään näin nämä ehdot. Hyväksytyllä maksutapahtumalla tilauksen vahvistettuaan käyttäjä saa varausjärjestelmään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sähköpostitse toimitettuna. Palveluntarjoajalla ei ole pääsyä käyttäjän tunnuksiin. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, milloin tahansa.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan omien tietojensa oikeellisuudesta ja ilmoittaa muutoksista tarvittaessa Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja ei vastaa puuttuvien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen käytöstä aiheutuvista ongelmista palvelun tuottamisessa.

6. Kuvaus henkilötiedoista ja säilytysajasta

Palvelun tuottamisen yhteydessä kerätään ja käsitellään kuljetuspalvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat:

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Laskutustiedot

Kohdetiedot (osoitteet)

Käsiteltävät tiedot saadaan säännönmukaisesti Asiakkaalta, joka antaa tiedot tilauksen tai varauksenteon yhteydessä suullisesti, sähköpostitse tai varausjärjestelmän kautta. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan kuljetuspalvelun tarjoamiseen.

Asiakas itse vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tilaukseen liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämät kuusi (6) vuotta. Asiakkuuden perustietoja säilytetään kuljetuksen järjestämisen jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.

7. Tietojen suojaus

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisessä kuljetustenhallintajärjestelmässä, jonka on todettu vastaavan ominaisuuksiltaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Järjestelmään pääsevät vain erikseen määritellyt käyttäjät, jotka ovat työsuhteessa Palveluntarjoajaan. Kuljetukseen liittyviä tietoja käsittelee kuljettaja, joka saa tiedot tähän suunnitellun sovelluksen kautta suoraan puhelimeensa. Henkilökuntaa on ohjeistettu henkilötietojen oikeanlaisesta käsittelystä ja he ovat salassapitovelvollisia. Kaikessa tietojenkäsittelyssä noudatetaan tarkkuutta ja huolellisuutta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa eli saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitteleekö kyseinen rekisterinpitäjä henkilön tietoja ja jos niin mitä tietoja hänestä käsitellään. Käsittelyn tarkoitukset ja käsiteltävät henkilötietoryhmät on kuvattu tässä selosteessa. Rekisteröity voi myös pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Näitä koskevat pyynnöt tulee esittää suoraan tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle tai hänen yhteyshenkilölleen kirjallisesti (sähköpostitse).

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käyttöön sekä tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää tietojensa poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”). Näiden oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt pyydetään osoittamaan kirjallisena tilauspalveluun.

Palveluntarjoaja ei takaa palvelun saatavuutta silloin kun rekisteröity käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi tai rajoittaa tietojensa käsittelyä.

9. Muut ehdot

Palvelua koskevat erimielisyydet ja ongelmatilanteet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viimekädessä Helsingin käräjäoikeudessa.